Liricí AmhránSong Lyrics

An Ataireachd Ard

Written by D. MacVicar

Arranged by Karen Matheson and Paul McGeechan

As recorded by Karen Matheson on Time to Fall

Scottish Gaelic English
An ataireachd bhuan The ceaseless surge
Cluinn fuiam na h-ataireachd ard Listen to the surge of the sea
Tha torunn a'chuain The thunder of the ocean
Mar chualas leams' e'n am phaisd As I heard it when I was a child
Gun mhuthadh gun truas Without change, without pity
A' sluaisreadh gainneimh na tragh'd Breaking on the sand of the beach
An ataireachd bhuan The ceaseless surge
Cluinn fuiam na h-ataireachd ard Listen to the surge of the sea
   
'S na coilltean a siar In the woods of the west
Cha 'n iarrain fuireach gu brath I would not want to remain forever
Bha m'inntinn 's mo mhainn My mind and my desire
A riamh air lagan a' bhaigh Were always on the little hollow by the bay
Ach iadsan bha fial, an gniomh But those folk who were generous in affection
An caidreamh, 's an agh In their happiness and in their acts
Air sgapadh gun dion Have been scattered defenseless
Mar thriallas ealtainn roimh namh As a flock of birds flees in front of their enemy
   
Ach siubhlaidh mi uat But I'll depart from you
Cha ghluais mi tuilleadh 'n ad dhail I'll not move any more to meet you
Tha m'aois 'us mo shnuadh My age and my appearance
Toirt luaidh air giorrad mo la Give an account of the shortness of my day
An am dhomh bhi suainnt' At the time that I am wrapped
Am fuachd 's an cadal a' bhais In the cold slumber of death
Mo leabaidh dean suas My bed make up
Ri fuaim na h-ataireachd ard Behind the sound of the sea
   
Na h-ataireachd ard The surge of the sea
Mo leabaidh dean suas My bed make up
Ri fuaim na h-ataireachd ard Behind the sound of the sea
Mo leabaidh dean suas My bed make up
Ri fuaim na h-ataireachd ard Behind the sound of the sea
Na h-ataireachd ard The surge of the sea